betekenis van de verklaring - zsozan

Ga naar de inhoud

betekenis van de verklaring

Voeding
betekenis van de verklaring
compleet voer :
Op het gebied van koivoeding worden veelal complete voeders aangeboden waarvan de mengsels qua samenstelling volledig moeten voldoen aan alle behoeften van de koi [1] . Dit betekent dat de Koi dit voer alleen nodig heeft om in zijn behoeften te voorzien. De wetgever regelt in de Voedsel- en Voedercode ook duidelijk dat voedermiddelen onder meer “de prestaties van vee in stand houden en verbeteren [...] en dat de gezondheid van dieren niet wordt aangetast” [2 ] . De tekst op het etiket is door de wetgever duidelijk geregeld in de Voedermiddelenverordening [3] en Verordening (EG) nr. 767/2009 [4] .
samenstelling :
Onder de samenstelling worden de afzonderlijke feeds weergegeven in aflopende procentuele volgorde. Zo wordt als eerste het enkelvoudige voer vermeld, dat qua gewicht het meeste bevat. Het percentage voedermiddelen hoeft niet te worden gespecificeerd.
Er zijn geen speciale patenten op het recept in de huisdierensector, dus de wetgever heeft een manier gecreëerd om jezelf tegen concurrenten te beschermen. Volgens de Diervoederverordening § 6 Specificaties, paragraaf (2) was het volgende toegestaan:
“In het geval van mengvoeders voor niet-voedselproducerende dieren […] kan de groep waartoe het betreffende voedermiddel behoort worden gespecificeerd overeenkomstig bijlage 3 in plaats van de specifieke aanduiding van een voedermiddel overeenkomstig artikel 17 lid 1 letter e van Verordening (EG) nr. 767/2009 " [3] .
Dit betekent dat afzonderlijke feeds in de groep bijvoorbeeld:
Vlees en dierlijke bijproducten
  • Alle stukken vlees van geslachte warmbloedige landdieren, vers of volgens een passend proces verduurzaamd, en alle producten en bijproducten van de verwerking van karkassen of delen van karkassen van warmbloedige landdieren
vis en visbijproducten
  • Vis of delen van vis, vers of op een geschikte wijze geconserveerd, en de bijproducten van de verwerking
samengevoegd worden [3] .
toevoegingsmiddelen voor diervoeding :
De additieven vindt u onder de samenstelling van het voer. Verordening (EG) nr. 1831/2003 betreffende additieven voor gebruik in diervoeding regelt het wettelijke kader voor diervoederingrediënten. Elk toegevoegd additief moet een voordeel hebben. Afhankelijk van hun functie worden de voeradditieven onderverdeeld in 5 groepen.
De toewijzing van de individuele additieven aan de bijbehorende groepen wordt bepaald in Verordening (EG) nr. 1831/2003 volgens duidelijke richtlijnen [5] .
De volgende groeperingen worden als volgt onderscheiden:
  1. Technologische additieven:
Hier vindt u alle stoffen die een positieve invloed hebben op de kwaliteit van het voer – toevoeging als gevolg van productieprocessen.
  1. Sensorische additieven:
Verbetering van de organoleptische eigenschappen (dwz smaak, geur, uiterlijk of kleur) van het voer of het uiterlijk van het dier (bijvoorbeeld kleurintensiteit bij flamingo's of vissen).
  1. Nutritionele fysiologische toevoegingen:
Stoffen die in de energiebehoefte voorzien, moeten hier doelgericht worden gepromoot.
  1. Zoötechnische additieven:
Het doel hierbij is om de prestaties en gezondheid van dieren te verbeteren en de milieuvervuiling terug te dringen.
  1. Coccidiostatica en histomonostatica:
Preventie van coccidiose en histomoniasis (mee-eterziekte) bij mestpluimvee
Volgens Verordening (EG) nr. 1831/2003, artikel 11, lid 2, is sinds 1 januari 2006 van kracht dat diervoedergeneesmiddelen zoals antibiotica niet langer mogen worden gebruikt in de vorm van profylactische of prestatieverhogende behandelingen. Er is een uitzondering op de besmetting met coccidiostatica en histomonostatica [5] .
Volgens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 worden steeds vaker toevoegingsmiddelen gebruikt die een positief effect hebben op vissen. Deze additieven kunnen de gezondheid van mens en dier niet schaden en hebben geen negatieve gevolgen voor het milieu [5] . Er moet echter een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen geneesmiddelen en toevoegingsmiddelen om misleiding van de gebruiker te voorkomen.
Dit maakt agressieve reclame voor de positieve eigenschappen van speciale secundaire plantaardige stoffen en essentiële oliën met gezondheidsbevorderende eigenschappen puur juridisch gezien moeilijk. Additieven worden vaak gebruikt vanwege hun gezondheidsbevorderende werking, maar daar mag niet op agressieve wijze publiekelijk reclame voor worden gemaakt.

Sollicitatie
Op dit punt moet de fabrikant een advies geven over de hoeveelheid toe te dienen voer.
fabrikant nummer
Elk visvoer dat in Duitsland wordt verkocht, moet in het kader van de traceerbaarheid de mengvoerfabriek identificeren die het heeft geproduceerd. Dit wordt gevonden in de vorm van een meercijferig alfanumerieke getal in overeenstemming met artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 183/2005.
In het geval van Nutramare is dit DE BB 100006. De eerste twee karakters staan ​​voor het land van fabricage, in dit geval DE = Duitsland. De volgende twee tekens komen alleen voor bij Duitse fabrikanten en duiden de deelstaat aan. In dit geval BB = Brandenburg. Het volgende nummer is het identificatienummer van het productiebedrijf [6] .
Wetenschappelijke bronnen:
[1] Steffens, W. (1989): Principles of Fish Nutrition . Ellis Horwood Limited. Chichester, New York, Brisbane, Toronto, blz. 384.
[2] LFGB Food and Feed Code in de versie gepubliceerd op 3 juni 2013 (Federal Law Gazette I, blz. juni 2017 (Federal Law Gazette I blz. 2147) [
3 ] Diervoederverordening in de versie gepubliceerd op 29 augustus 2016 (Bundesstaatsblad I p. 2004), laatstelijk gewijzigd bij artikel 2 van de verordening van 18 juli 2018 (Bundesstaatsblad I p. 1219)
[4] VERORDENING (EG) Nr. 767/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 juli 2009 betreffende het op de markt brengen en het gebruik van diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en van de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 79/373/EEG van de Raad, Commissie 80/511/EEG, Raad 82/471/EEG, Raad 83/228/EEG, Raad 93/74/EEG, 93/113/EG van de Raad en 96/25/EG van de Raad en Beschikking 2004/217/EG van de Commissie
[5] VERORDENING (EG) Nr. 1831/2003 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor gebruik in diervoeding
[6] Kennisgeving nr. 06/01/021 over de erkende inrichtingen met betrekking tot bepaalde toevoegingsmiddelen, voormengsels en diervoeders
Terug naar de inhoud